Semalt: Internetdäki iň gowy 5 web we mazmuny ýok etmek hyzmatlary

Web döwmek ýa-da mazmun gazmak gurallary we hyzmatlary maglumatlary gözegçilikde saklamaga, çykarmaga we derňemäge kömek edýär. Dürli saýtlardan, esasanam real wagt maglumatlaryndan peýdaly maglumatlary aňsatlyk bilen çykarýarlar. Dürli web sahypalaryndan maglumatlary nädip el bilen çykarmalydygyny bilmeseňiz, aşakdaky ajaýyp web we mazmuny ýok etmek hyzmatlaryny ulanmagy maslahat berýäris. Olaryň käbiri düýbünden mugt, beýlekileri bolsa talaplaryňyza baglylykda aýda 20-den 100 dollar aralygynda bir zat tölär.

1. Webhose.io

Webhose.io düzülen web mazmunyna derrew girişi üpjün edýär. Blog ýazgylaryndan, synlardan, e-poçta habarlaryndan we habar web sahypalaryndan maglumatlary çykarmaga mümkinçilik berýär. Webhose.io ulanyp, internetdäki iň möhüm we ýörgünli mowzuklary aňsatlyk bilen ýygnap we gözegçilik edip bilersiňiz. Bu adaty web gyryjy däl, ajaýyp gözlegçi we mazmuny JSON, RSS, Excel we XML görnüşlerinde berýär. Mundan başga-da, Webhose.io maglumatlary çalt süzmäge mümkinçilik berýär we size iň gyzykly netijeleri almak üçin bazar meýillerini gözden geçirýär.

2. Dexi io

“Dexi io” başga bir web gözlemek hyzmaty we mazmuny gazmak guralydyr. Dürli web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak üçin ýörite döredilip, netijeleri bulutda saklamaga kömek edýär. Şeýle hem maglumatlary JSON, HTML, ATOM, XML we RSS görnüşleri bilen birleşdirip, işiňizi ösdürip, birnäçe minutda islenýän netijeleri gazanyp bilersiňiz. Iň oňat tarapy, bu gurallar toplumy size proksi rozetkalary, yzygiderli aňlatma goldawy we Captcha çözüji ýaly gyryş aýratynlyklaryny üpjün eder.

3. ParseHub

ParseHub internetdäki başga bir peýdaly web gözlemek we mazmun gazmak guralydyr. Excel, CSV, JSON we ParseHub API bilen birnäçe saýtdan maglumatlary çykarmak üçin niýetlenendir. Mundan başga-da, munuň bilen käbir programmirleme endikleriňiz bolmaly däl. Bäsdeşleriň mazmunyny yzarlamak ýaly dürli aýratynlyklary hödürleýär. ParseHub, dünýädäki potensial müşderileri nyşana almak üçin dürli bazar derňew usullaryny hödürleýär. Bu, maglumatlary çykarmak üçin ähli zerurlyklar üçin bulut esasly programma.

4. 80leg

80legs ýene-de bir bulut esasly maglumatlary çykarmak we web gözlemek programmasy. Highokary derejeli maglumatlary berýär we bütin dünýäde ýerleşdirilen elli müňden gowrak kompýuteriň güýjüni öz içine alýar. Diňe maglumatlary gyrmak bilen çäklenmän, dürli web sahypalaryňyzy hem gözden geçirýär. Diňe serweri gurnamaly we 80legs-iň öz işine rugsat bermeli. Bu mazmun gazyp almak hyzmatynyň bahasy, başlangyç üçin täsirli gural bolup, müşderiniň islegine esaslanýar.

5. Import.io

Import.io iň oňat we ajaýyp mazmun gazyp almak we maglumatlary döwmek gurallaryndan biridir . Dürli saýtlardan maglumat almaga mümkinçilik berýär we gurşun öndürmek, bahalara gözegçilik, programma düzmek, bazar gözlegleri, maşyn öwrenmek we akademiki gözlegler ýaly alnan maglumatlaryň dürli ulanylyşyny hödürleýär. Bu guraly ulanmak üçin hiç hili programmirleme ussatlygy bolmaly däl. Aslynda, ulanyjy üçin amatly we düşnükli interfeýs bilen üpjün edilýär we diňe okalýan formatda size degişli maglumatlary çykarýar. Import.io dürli kärhanalaryň, SEO hünärmenleriniň, programmistleriň, web döredijileriň we sosial media hünärmenleriniň ilkinji saýlawydyr. Müşderiniň hereketlerini çaklaýar we bäsdeşleriňiziň ösüşini yzarlaýar

mass gmail